تفسير و علوم قرآنى A


تفسير و علوم قرآنى A
علم تفسیر یک علم مدرن و امروزی است و تحقیقات و تولیدات در این زمینه متوقف نمی شود و جزء علوم قرآنی است و به تفسیر عینی مى پردازد که حول موضوع خاصی می چرخد.علم اصول تفسیر قرآن، اساس و مبنایی است که مفسر هنگام تبیین و تفسیر معانی قرآن کریم بر آن استوار است که به درک مقاصد قرآن کمک می کند. خداوند متعال از ترس افتادن در گمراهی، پرهیز از سخنان ضعیف را لازم ميداند نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • ریشه های علم تفسیر

 • مراحل توسعه این علم
 •  
 • دلایل تأخیر آن و مهمترین مراجع که سنگ بنای هر ساختمان صوتی در این زمینه هستند.

 

 • هدف و کنترل اصول تفسیر

 • ایجاد رویکرد صحیحی که با رویکرد کج اندیشانه و انحرافی در تفسیر قرآن مبارزه کند.
 • نحوه فهم قرآن از راه های صحیح

 

 

 • روش های تفسیر:

 

 • شرح قرآن در قرآن:
 • این یک برنامه درسی است که شامل چندین نوع است: ( بیان کل - تقیید کل - مطلق عام - و بار عام بر جزئی - تصریح به عام .....)
 •  تفسیر قرآن به سنت: در اینجا تمسک می کنیم. بر تفسیر سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر (ص) و سهم آن در تفسیر. 

 

 • تفسیر قرآن با سخنان صحابه:

 • کنترل های ایجاد شده در تمایز بین سخنان صحابه و اینکه کدام یک از آنها معتبر و صحیح خواهد بود.

 

 • تفسیر قرآن به زبان:

 • در اینجا دانش آموز با منشأ این روش از جهت تشخیص معانی مترادف و متضاد که به یک معنا منتهی می شود ... و غیره آشنا می شود.

 

 • تفسیر قرآن توسط اجتهاد و نظر:

 • در اینجا روشهای استنباط برای يافت نزدیک ترین نظر به صحت و دور از تحريف بررسى ميشود
 • اجماع در تفسیر: در اینجا دانش آموز راهی را برای دستیابی به اجماع تاریخی بهینه در مورد یک موضوع مشخص می کند.
 •  تفسیر قرآن با کلام تابعین: در اینجا دانشجو با بزرگان و محافل پیروان و نزدیک بودن آنها به اصول تفسیر صحیح آشنا می شود.
 • تفسیر آیات به صورت تدریجی با شروع فاتحه.

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟