دعوت و فرهنگ اسلامى


دعوت و فرهنگ اسلامى
این بخش به مفهوم جهان اسلام، پیدایش آن و اجزای تشکیل دهنده آن و نیز اهمیت مطالعه فرهنگ اسلامی و ویژگی های خانواده مسلمان و مروری بر تاریخچه، انگیزه ها و ابزار خاورشناسان می پردازد. و تأثیر تاریخی آنها در محورهای دیگر دانشجو با ویژگی های روشنفکر، دانشمند، متفکر و متخصص، نکات مهم و قواعد روشی در جستجوی معارف اسلامی و فرهنگ اسلامی و داده های بسیار مهم در شکل گیری روشنفکر متخصص آشنا می شود. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 • مفهوم و خاستگاه جهان اسلام

 • نقشه جهان اسلام
 • اهمیت مطالعه فرهنگ اسلامی
 •  مهمترین منابع اولیه و فرعی فرهنگ اسلامی

 

 • اقسام توحيد و ايمان اسلامى

 • ايمان به خدا و دلايل آن
 • اقسام توحيد
 • معرفى دين اسلام آثار و تعاريف آن
 • شناخت و دعوت به دين اسلام
 • اهميت خانواده مسلمان

 

 • شرق شناسی

 • تعریف شرق شناسان
 • انگیزه ها و اهداف مستشرقان
 • وسایل مستشرقان

 

 • قواعد روش شناختی در جستجوی معارف اسلامی و فرهنگ اسلامی

 • تفاوت روشنفکر، متفکر، دانشمند، متخصص و دیگران
 • مهمترین مشخصات روشنفکر و تکلیف اصلاح نکاتی در
 • علوم قرآن، تفسیر، اصطلاحات حدیثی، سنت پیامبر و فرهنگ جدیدچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟