زرسانه های اسلامی


زرسانه های اسلامی
رسانه یکی از شاخه‌های مهم دانش علمی و کاربردی است که باید به ریشه‌یابی مفاهیم و برنامه‌های درسی آن اهتمام ورزید و روش‌ها و روش‌های عملی واقع‌بینانه آن‌ها را مطابق با رهنمودها و دستورات اسلام اصلاح کرد. اهمیت تدوین نظام رسانه ای: یک فلسفه، یک هدف، یک رویکرد و یک عمل، با توجه به آگاهی ما از اهمیت رسانه در حفاظت از جوامع و جدیت آنچه که در آن انجام می دهد، به صورت بندی اسلامی می پردازد. تأثیر منفی یا مثبت بر افراد و گروه ها. نوع ارزیابی: آزمون آنلاین زبان تدریس: فارسی

Co.ntent
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟