روانشناسى اجتماعى


روانشناسى اجتماعى
روان‌شناسی اجتماعی که یکی از شاخه‌های اصلی روان‌شناسی است، علمی است که رفتار فرد را از طریق موقعیت‌های اجتماعی مطالعه می‌کند و به بررسی پویایی این روابط و تعاملی که بین افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی روی می‌دهد، می‌پردازد. برای درک فرآیندهای روانی که فرد طی می کند و از طریق آنها شخصیت فرد در جامعه رشد می کند نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 • مروری بر روانشناسی اجتماعی

 • تعریف روانشناسی اجتماعی
 • تعیین موضوع کار روانشناسی اجتماعی
 • مهم ترین ایستگاه های تاریخی این علم  
 • اجتماعی شدن

 • تعریف جامعه پذیری
 • مؤلفه های جامعه پذیری
 • ابعاد جامعه پذیری
 • اهداف جامعه پذیری
 • عوامل مؤثر بر تربیت اجتماعی 

 

 • تعریف روانشناسی و موضوع مطالعه آن

 • اهمیت مطالعات روانشناسی اجتماعی
 • مراحل مطالعه علمی در روانشناسی
 • مشکلات تحقیق در روانشناسی اجتماعی

 

 • روش تحقیق در روانشناسی اجتماعی نمونه ها، ابزارها و اخلاقیات آن

 • روش تحقیق در روانشناسی اجتماعی
 • مبنای انتخاب نمونه ها و انواع آنها
 • ابزار تحقیق در روانشناسی اجتماعی
 • اخلاق تحقیق در روانشناسی اجتماعی

 

 • نگرش های روانی/ شکل گیری و تغییر آنها

 • تعریف روندهای روانشناختی و ویژگی های متمایز آنها.
 • شاخصهای کیفی روند روانشناختی
 • سازگاری بین روند و رفتار واقعی
 • نظریه هایی که روندهای روانشناختی را توضیح می دهند اندازه گیری و تغییر جهت
 • عوامل مؤثر بر حساسیت به تغییر 
 • تمایلات نابردبار

 • تعریف عدم تحمل و مهم ترین ویژگی های آن
 • مولفه های عدم تحمل
 • اشکال تمایلات عدم تحمل و رابطه بین آنها
 • تبعیض (تظاهرات رفتاری گرایش های عدم تحمل)
 • نظریه هایی که گرایش های عدم تحمل را توضیح می دهند
 • نحوه مقابله و رهایی از تمایلات عدم تحمل

 

 • جامعه پذیری

 • تعریف جامعه پذیری و مهمترین ویژگی های آن
 • اهداف فرآیند اجتماعی شدن
 • اهمیت فرآیند اجتماعی شدن
 • شاخص های کارآمدی فرآیند جامعه پذیری
 • روشهای تحقیق مورد استفاده در مطالعات جامعه پذیری سازندگان اجتماعی و نقشهای نسبی آنها
 • رفتار پرخاشگرانه

 • تعریف رفتار پرخاشگرانه و مهم ترین ویژگی های آن پرخاشگری و برخی مفاهیم دیگر
 • منشاء تجاوز ذاتی است یا اکتسابی؟
 • عوامل مؤثر بر رفتار پرخاشگرانه
 • خشونت در جامعه
 • نحوه مقابله با خشونت و پرخاشگری (پیشگیری - درمان)
 • تعامل اجتماعی

 • تعریف تعامل اجتماعی
 • اصول تعامل اجتماعی
 • انواع تعامل اجتماعی
 • شاخص های تعامل اجتماعی

 

 • مهارت های اجتماعی

 • مفهوم و اهمیت مهارت های اجتماعی
 • ویژگی های مهارت های اجتماعی
 • مولفه های مهارت های اجتماعی
 • تفاوت های فردی در مهارت های اجتماعی
 • برخی کاربردها در زمینه مهارت های اجتماعی
 •  حقایق اجتماعی و روانشناختی مرتبط با سوء مصرف موادمخدر
 • افكارمثبت و منفی در شروع سوء مصرف
 • دلایل و توجیهات ادامه استفاده
 • سازوکارهای اجتماع و تعامل
 • خانواده، همسالان، دوستان و تاثير آنها در ادامه استفاده
 • انحرافات رفتاری فرد استفاده كننده
 • عوارض جانبى ثانويه
 • تغییر نگرش فرد نسبت به مصرف
 • زمینه روانی-اجتماعی خلاقیت

 • مفهوم زمینه روانی اجتماعی مؤثر بر خلاقیت
 • مطالعات ارائه شده در این زمینه
 • مهارت جرأت ورزى

 • مفهوم جرأت ورزى انواع و ويژگى هاى آن
 • تكنيك هاى آموزش مثبتچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟