حقوق


حقوق
قانون به عنوان مجموعه ای از قوانین کلی و انتزاعی تعریف می شود که رفتار افراد جامعه را تنظیم می کند و مقامات دولتی برای افرادی که آن را نقض می کنند مجازات تعیین می کند. تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق، دانشجو را برای آگاهی از اهمیت علم حقوق و آنچه آن را از سایر علوم مختلف متمایز می کند، آماده می کند و او را با مهم ترین اصطلاحات حقوقی و اصول اساسی که قانون بر اساس آنها بنا شده است، آشنا می کند. وی از نحوه برخورد با تعارض بین قوانین آشنا می شود. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 •  مقدمه ای بر قانون

 • اهمیت مطالعه حقوق و مفهوم آن
 • ضرورت وجود قانون و کارکرد آن در فرقه های مختلف
 • قانون و حق
 • رابطه حقوق با سایر علوم اجتماعی
 •  مبنای حقوقی

 • ویژگی ها و مزایای آن
 • تعریف قاعده حقوقى اجزاء و ویژگیهای آن
 • تمایز بین هنجار قانونی و سایر هنجارهای اجتماعی

 

 • تقسیمات پایه حقوقی:

 • عینی ، رسمی ، ضروری و مکمل قوانین ماهوی و قوانین رسمی
 • قوانین تکمیلی
 • قوانین نظم عمومی و آداب معاشرت
 • تقسیمات پایه حقوقی
 • طرفین و موضوع روابط که توسط شعب قانون تنظیم می شود
 • مبنای تقسیم قانون به عام و خاص و تمایز بین آنها
 • اقسام حقوق

 

 • منابع حقوق (قانونگذاری) 

 • معنای منابع حقوق
 •  مزایا، معایب، انواع، روش های وضع قانون و مراحل تصویب آن
 • قوانین فرعی و انواع آن
 • قانونگذاری و لغو آن

 

 • منابع حقوق (مبانی شرع اسلامی )

 • مرکز شرعیات اسلامی و چیستی آن
 • منابع حقوق اسلامی
 • علوم کمکی برای دانستن حکم حقوقی

 

 • منابع حقوق (عرفی )

 • تعریف عرف، ارکان، اهمیت و انواع آن
 • شرایط عرف
 •  تفاوت عرف و قرارداد
 •  شناخت شاخه های مختلف حقوق
 • منابع حقوقی:

 • اصول حقوق طبیعی و قواعد عدالت

 

 • اجرای قانون و تفسیر:

 • اعمال قانون از نظر افراد ، مکان و زمان
 • تفسیر قانونچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟