عقيده و توحيد A


عقيده و توحيد  A
علم عقیده و توحید علمی است مشتمل بر عقاید دینی برگرفته از ادله معین و فراگیری آن بر هر مسلمانی واجب است و آموختن آن بر هر مسلمانی واجب است، چنانکه تحصیل عقاید و توحید برای شاگردانش فراهم می کند. با علم به مسائل توحید و مجموع ادله آن و یگانگی خداوند در ذات و وصف و افعال و به آنها توانایی برهان بر حقایق ایمان را می دهد و با دلیل ذهنی و پاسخگویی به انحرافات منحرفان با دلیل ذهنی. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
  • علم توحيد 

  • ظهور آموزه های توحید

  • وحدت عقیده و وحدت دعوت

  • اصول توحید

  • اولین وظیفه مودیان مالیاتی

  • شناخت خداوند متعال

  • ایمان و اسلام و رابطه بین آنها

  • صفات سلبی خداوند متعال

  • معانى صفات
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟