الفقه واصوله A


الفقه واصوله A
دوره احکام فقهی: این یکی از دروس مهمی است که نشان می دهد حقوقدانان اسلامی به بشر کمک زیادی کرده اند تا گنجینه های این شریعت اسلامی را استخراج کرده و گنجینه ها و مفاخر آن را ارائه دهند. ابتدا به تعریف احکام فقهی و اهمیت آنها می پردازیم و سپس تفاوت قواعد فقهی را با سایر قواعد نشان می دهیم. سپس به چگونگی تدوین قاعده فقهی و چگونگی پیدایش قاعده فقهی می پردازیم، سپس منابع این قواعد و سپس اختصاص تعدادی سخنرانی برای بررسی مهم ترین قواعد عمومی مطالعه دقیق انجام ميشود نوع ارزیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسي
 • اصول فقه

 • معناى فقه
 • مفهوم اصول فقه
 •  انواع احکام برگرفته از اصول فقه
 • برخی اصطلاحات مهم در فقه و ریشه های آن.
 • فقيه كيست

 • كسي كه در علوم دينى برترى دارد
 • قادر به استنباط احكام شرعى و فرعى است
 • قاعده فقه

 •  تعریف قاعده فقه
 • اهمیت فقه
 • پیدایش فقه
 • مهمترین منابع فقهی

 • احکام فقهی و کاربرد آنها
 • احكام مورد توافق واقع شده
 •  احکامی که در بین فقها متفاوت است
 • فرقه های اسلامی

 • پیدایش فرقه های اسلامی
 • معرفی هر فرقهچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟