الطب البديل وطب الأعشاب


الطب البديل وطب الأعشاب
نطب جایگزین و داروهای گیاهی: گروهی از درمان های پزشکی است که با استفاده از طب سنتی، از گیاهان مختلف مانند قند، فشار و روده بزرگ استفاده می کند. مطالعه طب جایگزین، طب گیاهی، طب جایگزین و علم بدن، انرژی درمانی، سیستم های پزشکی جایگزین نوع ارزیابی: آزمون آنلاین زبان تدریس: فارسي

ؤؤ
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟