امور مالی اسلامی


امور مالی اسلامی
مالی اسلامی یکی از برنامه های تخصصی است و به آموزش روش های کمی و کیفی در تحلیل هر دو نوع مالی اسلامی و متعارف می پردازد. شناخت نظام مالی جهانی و پیشنهاد جایگزین‌های مناسب برای مدل‌های موجود، با آمیختن دستورالعمل‌های حقوق اسلامی با دانش علمی مدرن و تکنیک‌های اقتصاد و مالی. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس:فارسى

Content
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟