دعوت و فرهنگ اسلامى B


دعوت و فرهنگ اسلامى B
مطالعه علم فرهنگ و دعوت اسلامی به دانش آموز خود این توانایی را می دهد که فرهنگ را تجزیه و تحلیل کند، منابع آن را بشناسد و اصول علوم اسلامی را که دانش آموز باید بداند، شناسایی کند، زیرا او را بر برجسته ترین معاصر قرار می دهد. مواضع برای روشن ساختن دیدگاه جامع اسلام و برجسته ساختن دیدگاه یکپارچه از زندگی و از آن گسترش خواهد یافت نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 • علم فرهنگ اسلامی بین سنت و مدرنیته:

 • مقدمه و درآمدی بر علم فرهنگ اسلامی
 • فرهنگ اسلامی بین سنت و مدرنیته
 • نگرش روشنفکر مسلمان به فرهنگ های دیگر

 

 

 • اصول علوم قانونی

 • مقدمه و درآمدی بر مفهوم اصول ده گانه علم
 • ده اصل علوم قرآن و تفسیر
 •  اصول ده گانه علوم حدیث اصول ده گانه معرفت اعتقادی و توحید اسلامی
 • اصول ده گانه فقه اسلامی و مبانی آن

 

 

 • ادبيات دانشجوى جوياى علم 

 • ادبیات قبل از يادگيرى 
 • فضایل علم و انواع علم
 • برجسته ترین شیوه های يادگيرىچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟