روانشناسى بالينى


روانشناسى بالينى
روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که رفتار انسان را با هدف درک، تفسیر و سپس کنترل و پیش بینی مطالعه می کند. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به دانشجو این توانایی را می دهد که اقدامات روانشناختی و اصلاح آن اقدامات را انجام دهد و مجموعه ای از مهارت ها را در اختیار دانشجو قرار دهد که به او در مکانیسم تشخیص صحیح، شناسایی اختلالات روانی و ارائه روش های درمانی مناسب کمک می کند. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • روش های پژوهش

 

 • اهمیت مطالعه روش های تحقیق
 • روش های تحقیق علمی
 • ویژگی های تحقیق علمی
 • ویژگی های یک محقق خوب

 

 

 • روش های سنجش رفتار

 • منابع و اسناد (مفهوم آنها، تمایز بین آنها)
 • پرسشنامه (مفهوم ، شرایط ، انواع ، مزایا ، معایب)
 • مصاحبه (مفهوم، مبانی، انواع، مزایا و معایب، زمینه ها) مشاهده (مفهوم، مبانی، انواع، مزایا و معایب، زمینه ها )
 • تست های روانشناسی (مفهوم آنها، نحوه اعمال و تصحیح عبارات مقیاس، ویژگی های آنها، انواع، مبنای انتخاب آنها)
 • شرایط لازم برای روانپزشک

 

 

 • تشخیص روانپزشکی

 • آزمونی که جنبه روانی فرد را می سنجد
 • اختلالات جنسی و نقش آن در شخصیت فرد
 • اختلالات شخصیتی

 

 • افسردگی

 

 • مفهوم افسردگی و گسترش آن
 • علل خودکشی و ارتباط آن با افسردگی
 • ویژگی های افسردگی و علائم پاتولوژیک تشخیص چیست؟
 • انواع افسردگی (طبیعی، پاتولوژیک، دوره ای، فصلی)
 • چرا افسردگی رخ می دهد و پویایی یک فرد افسرده چیست؟
 • درمان افسردگی (دارویی، روانی)
 • ترس

 

 • مفهوم ترس و انواع ترس ها (طبیعی، آسیب شناختی)
 • علل ترس از بیماری در فرد علائم و نشانه های ترس
 • تبیین ترس از طریق نظریه های روانشناختی
 • درمان ترس (دارویی، روانی)

 

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟