مديريت بازرگانى


مديريت بازرگانى
علم مدیریت کسب و کار ، مفهوم ، وظایف و انواع آن. در این بخش ، ما ایده های پیشگامانه ى مهمترین محققان این حوزه و همچنین جزئیات مهم انواع سازمان ها و اهداف را ارائه می دهیم.در این بخش همچنین تعریف دقیقی از برنامه ریزی و سازماندهی و اهمیت آن و انواع هر کدام ارائه خواهد شد و تمامی ایده ها، تعاریف، تقسیمات و شاخه هایی که در این دو عنوان برای آن ها ارائه شده است، مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • مفهوم مدیریت بازرگانی

 • تعاریف مفهوم مدیریت از نظر چند محقق
 • توابع مدیریت و پروژه
 • انواع سازمان ها
 • اهمیت مدیریت
 • انواع مهارت هاى مديريتى
 • انواع بخش ها و وظایف آنها
 • دانشکده های علوم مدیریت

 • مکتب های فكرى مديريت
 • مزایا و معایب هر مكتب
 • برنامه ریزی مدیریت

 • برنامه ریزی و اهمیت آن
 • انواع برنامه ریزی
 • مراحل تهیه طرح
 • انواع اهداف
 • انواع سیاست های اداری
 • مقررات اداری

 • تعریف سازمان
 • اهمیت سازماندهی
 • انواع سازمان ها و اشکال آن
 • تمرکز و عدم تمرکز
 • مسئوليت و اختیار و تفاوت بین آنها

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟